¤ Ügyfélszolgálat, hibabejelentő
+36 82 351 826
. Személyre szabott ajánlatainkhoz kérjük adja meg irányítószámát
Loader

Szerződéssel kapcsolatos tudnivalók

Szolgáltatási szerződés kötése

A kábeltelevíziós szolgáltatások csak előfizetői hozzáférési pont létesítését követően, illetve a Szolgáltató vagy jogelőde által jogszerűen kiépített előfizetői hozzáférési pont meglétének igazolását követően, írásban megkötött előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe.

Az előfizetői szerződés két, egymástól elválaszthatatlan részből áll

 1. az Általános Szerződési Feltételekből, mely a Szolgáltató szolgáltatása igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza.
 2. az egyedi előfizetői szerződésből, amely az előfizetőre és a konkrétan igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó egyedi, vagy csak az adott előfizetőre vonatkozó speciális adatokat és feltételeket tartalmazza.

A szolgáltatási szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Abban az esetben, ha az igénybejelentő az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult (bérlő, albérlő), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejű jogviszonyt létesítsen.

Az előfizetői szerződés akkor érvényes, ha azt írásban kötötték és a két példányban kitöltött szerződést ...

... az Előfizető részéről

természetes személy Előfizető esetén az Előfizető saját kezűleg, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője

nem természetes személy Előfizető esetén a képviseletre jogosult személy(ek),

... a Szolgáltató részéről

az Ügyfélszolgálati Irodában történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy

az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerződés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselője írta alá.

Az előfizetői szerződés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek

 • Előfizető neve, állandó lakcíme, illetve székhelye, telefonszáma.

 • Természetes személy előfizető esetben: az előfizető leánykori neve, anyja neve, szül. helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő adatai is szükségesek.

 • A létesítés címe.

 • Az igényelt fizetési módok és szolgáltatási szint megjelölése.

 • Az előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről.

Szerződés módosítása

Az egyedi előfizetői szerződés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet.

A módosításra irányuló kérelmet a szerződő vagy meghatalmazottja kezdeményezhet. Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t módosíthatja. A módosításra vonatkozó igényt a Szolgáltató az alábbiak szerint teljesíti:

 • műsorcsomag más szolgáltatási szintű műsorcsomagra történő módosítás esetén, havonta egyszer, a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig történő megrendelés alapján, legkésőbb a megrendelés napját követő hónap első napjától,
 • fizető (prémium) csatorna megrendelése esetén annak bekapcsolását a megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül
 • fizető (prémium) csatorna lemondása esetén annak kikapcsolását a megrendelés napját követő hónap első napjától.

A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat.

Szerződés szüneteltetése

Az előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételétől 30 napon belül teljesíti. Ha a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szüneteltetés időtartamára az előfizető csökkentett díj (rendelkezésre állás) fizetésére köteles. A díj mértékét az ÁSZF tartalmazza.

Szerződés felbontása az előfizető részéről

Az előfizető bármikor, indoklás nélkül, írásban, 8 napos felmondási idővel jogosult a szerződést felmondani. Az előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követően a tárgyhó utolsó napja. Az előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni.

Szerződés minták

 • Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) megtekintéséhez kattintson ide
 • Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) megtekintéséhez kattintson ide
 • Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés( KÁBELTELEVÍZIÓ) megtekintéséhez kattintson ide
 • Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) megtekintéséhez kattintson ide
 • Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) megtekintéséhez kattintson ide
 • Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) megtekintéséhez kattintson ide